Get Adobe Flash player

   Organizacja pracy Zespołów Orzekających działających

w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej

           w roku szkolnym 2018/2019

      

                        Posiedzenia Zespołu Orzekającego rozpatrującego sprawy wydawania:

·         Orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

                         ·         Orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych

                          ·         Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

       

               odbywać się będą w każdy wtorek miesiąca

           ( wszystkie wtorki: od września 2018r. do końca  czerwca  2019r.)

 

  Posiedzenia Zespołu Orzekającego rozpatrującego sprawy wydawania

·    Orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania

                                                                            ·    Orzeczeń o potrzebie rocznego obowiązkowego indywidualnego przygotowania przedszkolnego

 

                           odbywać się będą w każdą środę miesiąca

                                 ( wszystkie środy: od września 2018r. do końca czerwca 2019r.

                              oraz od 15 sierpnia do 31 sierpnia 2019r.)

 

                                        W skład zespołów wchodzi;

 

         ·         Przewodniczący ( dyrektor lub upoważniona przez niego osoba )

         ·         Lekarz

         ·         Psycholog, który dokonał diagnozy psychologicznej dziecka/ ucznia

         ·         Pedagog, który dokonał diagnozy pedagogicznej dziecka/ ucznia

         ·         Logopeda, który dokonał diagnozy logopedycznej dziecka/ ucznia ( w uzasadnionych przypadkach)

 

 

Skład Zespołów Orzekających zgodny jest z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 roku w sprawie opinii i orzeczeń wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.