Get Adobe Flash player

 • Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży,
 • Diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży.
 • Diagnoza logopedyczna dzieci i młodzieży.
 • Diagnoza Integracji Sensorycznej (SI) dzieci.
 • Diagnoza ryzyka dysleksji w okresie wczesnoszkolnym.
 • Przesiewowe badania logopedyczne, słuchu i mowy dzieci przedszkolnych i szkolnych.
 • Przesiewowe badania dojrzałości szkolnej dzieci 5/6-letnich.
 • Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży.
 • Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży.
 • Terapia logopedyczna dzieci i młodzieży.
 • Terapia SI dla dzieci .
 • Wielospecjalistyczna pomoc (psycholog, pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, logopeda) dla małych dzieci z autyzmemw formie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ( w roku 2014/2015- pilotaż, przed wejściem do stałej oferty).
 • Arteterapia, choreoterapia, muzykoterapia, psychodrama, relaksacja jako element wspomagający dla dzieci uczestniczących w terapii prowadzonej w poradni oraz jako samodzielna forma oddziaływań wspomagających.
 • Zajęcia stymulujące ogólny rozwój poznawczy i psychofizyczny dziecka.
 • Zajęcia dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu.
 • Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży prowadzone w poradni oraz w przedszkolach, szkołach i placówkach powiatu ostrowskiego.
 • Pogadanki dla dzieci i młodzieży- propagowanie zdrowego stylu życia, profilaktyka uzależnień, radzenie sobie z agresją rówieśniczą itp.
 • Treningi i warsztaty o tematyce zgodnej z zapotrzebowaniem składanym przez wychowawców grup przedszkolnych i klas szkolnych.
 • Wsparcie psychologiczne w sytuacjach traumatycznych.
 • Porady, konsultacje i zajęcia zawodoznawcze dla młodzieży dotyczące wyboru szkoły, kierunku kształcenia i zawodu.


Oprócz powyższych form pomocy  Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna  w Ostrowi Mazowieckiej uwzględnia także w swojej ofercie wsparcia  problematykę wynikającą z rocznych zadań i priorytetów określonych w polityce oświatowej państwa. 


Copyright © 2013. All Rights Reserved.